Regulamin Sklepu Internetowego homeexpres.net

Sklep internetowy działający pod adresem https://homeexpres.net prowadzony jest przez Piotr Sobieszek z siedzibą w Warszawie przy Ul. Kredytowa 5, NIP 5272178306, REGON 016336650, e-mail: [email protected], [email protected], nr telefonu (22)2139173.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu https://homeexpres.net są przetwarzane przez homeexpres.net z siedzibą Warszawie przy Ul. Kredytowa 5.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
realizacji umowy
jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep https://homeexpres.net
Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie https://homeexpres.net w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://homeexpres.net są wyrażone w złotych polskich (PLN).
W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy https://homeexpres.net.
Ceny w salonach homeexpres.net mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia
Sklep internetowy https://homeexpres.net umożliwia Klientom:
dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w salonach sprzedaży homeexpres.net,
składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym https://homeexpres.net i zawierania umów sprzedaży na odległość.
uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonach sprzedaży homeexpres.net.
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://homeexpres.net kierowane przez homeexpres.net do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://homeexpres.net. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy https://homeexpres.net towaru oferowanego w salonach sprzedaży homeexpres.net, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w salonie sprzedaży homeexpres.net po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa
Towar zamówiony w sklepie internetowym https://homeexpres.net dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:
czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. Dla klientów z wybranych miejscowości oferowana jest usługa dostarczenia przesyłki tego samego dnia, w którym zostało złożone zamówienie - dotyczy zamówień złożonych do godziny 12:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, homeexpres.net zaleca sporządzić protokół szkodowy.
Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
Przed wydaniem towaru klientowi:
Przelewem na rachunek bankowy homeexpres.net
Kartą kredytową.
W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu homeexpres.net
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
homeexpres.net może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez homeexpres.net jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru RMZ. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMZ nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
homeexpres.net nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego https://homeexpres.net
Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa homeexpres.net Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym homeexpres.net wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu homeexpres.net i wstrzymać z wysłaniem.
Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym homeexpres.net i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku homeexpres.net rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż zostanie potwierdzona towaru w homeexpres.net
Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez homeexpres.net, obsługa serwisu homeexpres.net przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DHL Express Poland Sp. z o.o. i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu https://homeexpres.net.
Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, homeexpres.net wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, homeexpres.net jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
homeexpres.net - SERWIS
Piotr Sobieszek
Ul. Kredytowa 5
00-056 Warszawa

Kontakt z serwisem:
Dział napraw zestawów komputerowych:
[email protected]
tel. (22)2139173

Postanowienia końcowe

homeexpres.net ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Korzystanie ze sklepu internetowego https://homeexpres.net możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://homeexpres.net.
Regulamin Sklepu Internetowego homeexpres.net nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).